วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ชมรมเครือข่ายครูดี สพป.สุรินทร์ เขต ๓ชมรมครูดีสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ก่อตั้งเมือ ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรม ชุดที่ ๑  ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/โรงเรียน
นายชาญชัย  กะภูทิน
ประธาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
นางกรรณิการ์  ขันงาม
รองประธาน
ครูโรงเรียนบ้านถนนชัย
นายจิรเดช  มวลทอง
รองประธาน
ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางพันธุ์ยุหวา  กอบแก้ว
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านอำปึลกง
นายชัยวัฒน์  อินบุญนะ
กรรมการ
ครูโรงเรียนพระปริยัติวัดโพธาราม
นายสดใส  ครบพร
กรรมการ
ครูโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา
นางธีรตา  อุตมาน
กรรมการ
ครู กศน.ปราสาท
นายอิทธิชัย  สิงห์ธีร์
กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันตวจระมวล
นางสาวณัชพร  สังข์ทอง
เลขานุการ
ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
๑๐
นายวิวัฒน์ชัย  นิลวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น